Aktualności

         ZJAZD POWIATOWY DELEGATÓW 

               POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

Powiat Zwoleński

Zwoleń, 26 sierpnia 2016r.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Obrad Zjazdu 

   - wprowadzenie sztandaru 

   - odśpiewanie hymnu państwowego 

   - wystąpienie powitalne 

2. Zatwierdzenie 

   - porządku obrad 

   - regulamin obrad oraz wyboru władz, organów i delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL 

3. Wybór Prezydium Zjazdu, w tym jego przewodniczącego, sekretarza oraz komisji : 

   - wyborczej 

   - mandatowo-skrutacyjnej 

   - uchwał i wniosków 

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego PSL i Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego Powiatowego Zjazdu Delegatów PSL tj. od 12.05.2012r. 

5. Dyskusje i wystąpienie gości 

6. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie skwitowania Zarządowi Powiatowemu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej 

7. Wybory Prezesa Zarządu Powiatowego,  Zarządu Powiatowego, Powiatowej Komisji Rewizyjnej  oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL 

8. Przyjęcie programu działania oraz uchwał i wniosków 

9. Zakończenie obrad: 

   - wystąpienie końcowe Prezesa Zarządu Powiatowego PSL.